Politica de confidentialitate

Politica de confidentialitate

Politica de confidentialitate

Acord ?i Informare general? cu privire la politica noastr? de confidentialitate si prelucrare a datelor cu caracter personal

V? mul?umim pentru interesul acordat serviciilor ?i produselor S.C. Centrul Medical Sanatatea S.R.L. Pentru noi, având în vedere rela?ia special? cu Dvs., este deosebit de important s? asigur?m protec?ia datelor cu caracter personal pe care ni le furniza?i. În aceia?i m?sur? Confiden?ialitatea datelor Dvs. cu caracter personal este extrem de important? pentru noi.

Cine suntem?

S.C. Centrul Medical Sanatatea S.R.L. este o societate organizat? ?i care func?ioneaz? în conformitate cu legile din România, cu sediul în Craiova, str. Imparatul Traian, nr. 69, jud. Cluj, înregistrat? la ORC sub nr. J16/933/200, având CUI 21732440.

Ce date prelucr?m?

În vederea livr?rii bunurilor ?i serviciilor comandate, confirm?rii Comenzii, inform?rii Dvs. privind stadiul Comenzii, oferirii de r?spunsuri la reclama?iile plasate, evalu?rii bunurilor ?i serviciilor oferite, precum ?i a exercit?rii unor activit??i comerciale, de promovare a bunurilor ?i serviciilor, de marketing, publicitate, de dezvoltare, de cercetare de pia??, statistic?, monitorizare a vânz?rilor ?i comportamentului de cump?rare a Clien?ilor, activit??i administrative ?i de media, sunte?i de acord s? ne încredin?a?i urm?toarele date cu caracter personal: nume, prenume, cnp, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, num?r de telefon. V? rug?m s? nu ne furniza?i alte date cu caracter personal decât cele strict necesare scopului precizat în aceast? politic?.

Care este scopul ?i temeiul juridic al prelucr?rii?

Datele cu caracter personal furnizate cu consim??mântul Dvs. sunt ?i vor fi colectate ?i prelucrate de noi si partenerul nostru S.C. CaliFornia Fitness Romania S.R.L. exclusiv în scopurile pe care le vom prezenta în cele ce urmeaz?.
Men?ion?m faptul c? prelucrarea datelor cu caracter personal se realizeaz? în temeiul consim??mântului Dvs. în acest sens (art. 6 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul General privind Protec?ia Datelor, numit în cele ce urmeaz? Regulament/ul.
Situa?iile în care S.C. Centrul Medical Sanatatea S.R.L. si S.C. CaliFornia Fitness Romania S.R.L va colecta ?i prelucra datele Dvs. cu caracter personal ?i scopurile în vederea c?rora aceste date vor fi prelucrate, sunt urm?toarele:

1. Înregistrare cont pe site-ul www.calivita.ro;
Colectarea datelor cu caracter personal în acest caz are scopul principal de a acorda posibilitatea cre?rii unui cont de utilizator, prin intermediul/accesarea c?ruia ve?i avea acces la supl;imentele alimentare la preturi preferentiale, precum ?i la produsele oferite gratuit. Totodat?, unele din aceste date (ex. adres? e-mail, num?r telefon) sunt necesare pentru o bun? comunicare între societatea noastr?, partenerul nostru ?i Dvs., în calitate de client, precum ?i pentru transmiterea c?tre Dvs. a ofertelor promo?ionale, în mod ocazional.
De asemenea, în timpul utiliz?rii platformei www.retetanaturista.ro, cu ajutorul unor coduri de tracking google analytics instalate pe platforma noastr? de la diver?i furnizori de servicii de analize ?i statistici, sunt colectate date precum adresa de ip, durata de utilizare a paginii, paginile vizitate.
Toate aceste informa?ii sunt colectate de catre google si au ca scop exclusiv, s? optimiz?m ?i îmbun?t??im func?ionarea platformei noastre, astfel încât s? v? oferim o experien?? cât mai pl?cut? cu ocazia utiliz?rii acesteia.


2. Abonare la Newsletter;
Scopul de prelucrare datelor cu caracter personal în acest caz este acela de a v? informa despre produsele noastre ?i evenimentele promotii si reduceri ale acestora.

Cine are acces la datele Dvs.?

V? aducem la cuno?tin?? c?, pentru func?ionarea eficient? a platformei, utiliz?m diferite servicii de la furnizori externi sau interni (”persoane împuternicite de operator”), c?rora le putem transmite o parte din datele cu caracter personal colectate de la Dvs., cu men?iunea expres? c? vom apela doar la persoane împuternicite care ofer? garan?ii suficiente pentru punerea în aplicare a unor m?suri tehnice ?i organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea s? respecte cerin?ele prev?zute în Regulament ?i s? asigure protec?ia drepturilor Dvs. Categoriile de servicii pentru care colabor?m cu furnizorii mai sus men?iona?i ?i datele cu caracter personal transferate acestora sunt urm?toarele:

 • 1. Servicii SMTP (comunicare email) - adresa de e-mail;

 • 2. Servicii newsletter - adresa de e-mail, nume, prenume, num?r de telefon;

 • 3. Servicii de facturare - nume, prenume, adresa de e-mail, num?r de telefon, adres? la nevoie si CNP;

 • 4. Servicii de curierat/po?t? - nume, prenume, adresa de e-mail, num?r de telefon, adres?;

 • 5. Servicii de trimite SMS - num?rul de telefon;

 • 6. Servicii de procesare pl??i online - nume, prenume, adresa de e-mail, num?r de telefon, adres?;

 • 7. Servicii de comentarii - nume, prenume, e-mail;

 • 8. Servicii de contabilitate – nume, prenume, adres?, cnp;

 • 9. Servicii juridice – nume, prenume, adres?, cnp;

 

Cât timp sunt stocate datele Dvs.?

Datele cu caracter personal furnizate de Dvs. vor fi prelucrate pe perioada derul?rii rela?iilor contractuale cu Dvs., precum ?i ulterior, pentru o durat? rezonabil?, care nu poate fi mai scurt? decât termenul general de prescrip?ie.

Care sunt drepturile Dvs.?

În calitate de persoan? vizat?, ave?i urm?toarele drepturi:

 • dreptul de acces la date – ave?i dreptul de a ob?ine din partea S.C. Centrul Medical SanatateaS.R.L. si S.C. CaliFornia Fiteneess Romania SRL o confirmare c? se prelucreaz? sau nu date cu caracter personal care v? privesc, precum ?i acces la datele respective; totodat?, pute?i ob?ine o copie a datelor cu caracter personal furnizate societ??ii noastre ?i care fac obiectul prelucr?rii; pentru orice alte copii solicitate de Dvs., Centrul Medical Sanatatea poate percepe o tax? rezonabil?, bazat? pe costurile administrative; în cazul în care introduce?i cererea în format electronic ?i cu excep?ia cazului în care solicita?i un alt format, informa?iile v? vor fi furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent;

 • dreptul la rectificare – ave?i dreptul de a ob?ine rectificarea de c?tre Centrul Medical Sanatatea SRL si S.C. CaliFornia Fitness Romania S.R.L. a datelor cu caracter personal inexacte, precum ?i dreptul de a ob?ine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete; S.C. Centrul Medical Sanatatea SRL va comunica fiec?rui destinatar c?ruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare a acestora, cu excep?ia cazului în care acest lucru se dovede?te imposibil sau presupune eforturi dispropor?ionate ?i v? va informa cu privire la ace?ti destinatari, dac? ve?i solicita acest lucru;

 • dreptul la ?tergerea datelor – ave?i dreptul de a ob?ine din partea S.C. Centrul Medical Sanatatea SRL ?tergerea datelor cu caracter personal care v? privesc, f?r? întârzieri nejustificate, iar S.C. Centrul Medical Sanatatea SRL are obliga?ia de a ?terge datele respective, atunci când: (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (ii) v? retrage?i consim??mântul pe baza c?ruia are loc prelucrarea ?i nu exist? niciun alt temei juridic pentru prelucrare; (iii) v? opune?i prelucr?rii ?i nu exist? motive legitime care s? prevaleze în ceea ce prive?te prelucrarea; (iv) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (v) datele cu caracter personal trebuie ?terse pentru respectarea unei obliga?ii legale ce revine S.C. Centrul Medical Sanatatea SRL în temeiul dreptului Uniunii sau al legisla?iei române; Centrul Medical Sanatatea SRL va comunica fiec?rui destinatar c?ruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice ?tergere a acestora, cu excep?ia cazului în care acest lucru se dovede?te imposibil sau presupune eforturi dispropor?ionate ?i v? va informa cu privire la ace?ti destinatari, dac? ve?i solicita acest lucru;

 • dreptul la restric?ionarea prelucr?rii – ave?i dreptul de a ob?ine din partea Centrul Medical Sanatatea SRL restric?ionarea prelucr?rii în cazul în care v? afla?i într-unul din urm?toarele cazuri: (i) contesta?i exactitatea datelor, pentru perioada care îi permite Centrul Medical Sanatatea SRL s? verifice exactitatea datelor; (ii) prelucrarea este ilegal?, iar Dvs. v? opune?i ?tergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restric?ionarea utiliz?rii lor; (iii) Centrul Medical Sanatatea SRL nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrarii, dar Dvs. le solicita?i pentru constatarea, exercitarea sau ap?rarea unui drept în instan??; sau (iv) v-a?i opus prelucr?rii pentru intervalul de timp în care se verific? dac? drepturile legitime ale Soares Consulting SRL prevaleaz? asupra drepturilor Dvs.; Soares Consulting SRL va comunica fiec?rui destinatar c?ruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice restric?ionare a prelucr?rii, cu excep?ia cazului în care acest lucru se dovede?te imposibil sau presupune eforturi dispropor?ionate ?i v? va informa cu privire la ace?ti destinatari, dac? ve?i solicita acest lucru;

 • dreptul la portabilitatea datelor – ave?i dreptul de a primi datele Dvs. cu caracter personal, astfel cum acestea au fost furnizate c?tre S.C. Centrul Medical Sanatatea SRL, într-un format structurat, utilizat în mod curent ?i care poate fi citit automat ?i de a transmite aceste date altui operator, în anumite condi?ii; în exercitarea acestui drept, ave?i dreptul ca datele cu caracter personal s? fie transmise direct de la Centrul Medical Sanatatea SRL la alt operator atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;

 • dreptul la opozi?ie – ave?i dreptul de a v? opune, din motive legate de situa?ia particular? în care v? afla?i, în orice moment, prelucr?rii datelor Dvs. cu caracter personal, inclusiv cre?rii de profiluri pe baza respectivelor dispozi?ii;

 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automat?, inclusiv crearea de profiluri;

 • dreptul de a depune o plângere în fa?a Autorit??ii Na?ionale de Supraveghere a Prelucr?rii Datelor cu Caracter Personal;

 • dreptul de a v? retrage consim??mântul în orice moment, f?r? a afecta legalitatea prelucr?rii datelor cu caracter personal efectuate de Centrul Medical Sanatatea pe baza consim??mântului înainte de retragerea acestuia.

 

Cum ave?i acces la datele Dvs.?

Pentru orice întreb?ri sau cereri referitoare la datele cu caracter personal pe care ni le-a?i transmis, inclusiv în vederea exercit?rii drepturilor pe care le ave?i, astfel cum sunt acestea men?ionate în cadrul sec?iunii anterioare, ne pute?i contacta la adresa: Craiova, str. Imparatul Traian , nr. 69, jud. Dolj.

Centrul Medical Sanatatea S.R.L. v? va furniza informa?iile solicitate în format electronic atunci când este posibil, cu excep?ia cazului în care solicita?i un alt format.

Informa?iile furnizate, precum ?i orice comunicare ?i m?suri luate în exercitarea de c?tre Dvs. a drepturilor de mai sus sunt oferite de Centrul Medical Sanatatea S.R.L. gratuit. Cu toate acestea, în cazul în care cererile formulate de Dvs. sunt nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, Centrul Medical Sanatatea. poate:

 • (i) fie s? perceap? o tax?, ?inând cont de costurile administrative pentru furnizarea informa?iilor sau a comunic?rii sau pentru luarea m?surilor solicitate;

 • (ii) fie s? refuze s? dea curs cererii.


Preciz?m faptul c? prin acceptarea acestui acord, datele Dvs. personale vor fi prelucrate de Centrul Medical Sanatatea S.R.L., conform prezentei Politici de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal.

V? mul?umim!

mergi la prima pagina sau mergi la catalogul de produse